Events

Oral presentations


Filipović Petrović, Ivana. “Što je hrvatskoj leksikografiji korpus”

The Seventh Croatian Congress of Slavists, Šibenik, 28 September 2019

Parizoska, Jelena. “Primjena kognitivnolingvističkog pristupa poučavanju frazema u sveučilišnoj nastavi engleskoga kao stranoga jezika”

1st Conference of the Croatian Society of University Lecturers, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 22 February 2019

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. “Sketch Engine i Lexonomy: digitalni alati za izradu Frazeološkog rječnika hrvatskoga jezika”

4th Symposium SCIMETH Digital Tools and Resources in Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 15 May 2019 (invited)

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. “Mogućnosti leksikografske obrade promjenjivih frazema u mrežnome frazeološkom rječniku hrvatskoga jezika”

International Conference E-dictionaries and E-lexicography, Zagreb, 11 May 2019

Filipović Petrović, Ivana. “Leksikografija – od zanata do digitalnih alata”

Seminar Linguistic Discussions, Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb, 3 April 2019 (invited)

Filipović Petrović, Ivana; Parizoska, Jelena. “Mrežni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika”

Zagreb Linguistic Circle, Society of University Teachers, Scholars and Other Scientists – Zagreb, 9 April 2019 (invited)