Publikacije

2020.

Parizoska, Jelena i Ivana Filipović Petrović. 2020. Varijantni frazemi u e-rječniku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46 (2): 477–491.

Omazić, Marija i Jelena Parizoska, ur. 2020. Reproducibility and Variation of Figurative Expressions: Theoretical Aspects and Applications. Białystok: University of Białystok Publishing House.

Parizoska, Jelena i Marija Omazić. 2020. Sheme dinamike sile i promjenjivost glagolskih frazema. Jezikoslovlje 21 (2): 179–205.

2019.

Parizoska, Jelena. 2019. Razvijanje metaforičke kompetencije u engleskom kao stranomu jeziku kod budućih učitelja primarnoga obrazovanja. U Engleski u primarnom obrazovanju: razvoj i načela zagrebačkoga studija, ur. Marija Andraka i Smiljana Narančić Kovač, 107–118. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Filipović Petrović, Ivana i Jelena Parizoska. 2019. Konceptualna organizacija frazeoloških rječnika u e-leksikografiji. Filologija 73: 27–45.

2018.

Filipović Petrović, Ivana. 2018. Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku. Zagreb: Srednja Europa.

Parizoska, Jelena i Mateusz-Milan Stanojević. 2018. Problemi frazeološkog nazivlja. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44 (2): 611–625.

Parizoska, Jelena. 2018. Poredbeni frazemi s vlastitim imenima u hrvatskome – korpusni pristup. Slavistički studii 18: 139–151.

2017.

Filipović Petrović, Ivana i Jelena Parizoska. 2017. Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome. Jezikoslovlje 18 (2): 245–278.

Parizoska, Jelena i Ivana Filipović Petrović. 2017. Variation of Adjectival Slots in kao (‘as’) Similes in Croatian: A Cognitive Linguistic Account. U Computational and Corpus-Based Phraseology, ur. Ruslan Mitkov, 348–362. Cham: Springer.

Parizoska, Jelena, and Ivanka Rajh. 2017. Idiom variation in business English textbooks: A corpus-based study. ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level 5 (1): 46–67.